Goście przebywający na terenie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego REGULAMINU, oraz do przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ

Przed wynajęciem domku należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, określa on warunki na jakich można wynajmować Smyrkowy Domek.

Regulamin pobytu w Smyrkowym Domu

58-520 Janowice Wielkie

Ul:Reja 14

Tel 603 363 976

Warunki

1.

Wynajmujący zobowiązuje się do wynajęcia domu na okres wyznaczony w umowie. Doba zaczyna się o godz. 16.00 r.a kończy o godz. 11.00. Teren Smyrkowego domu jest ogrodzony. Na 12 arowej działce mieszczą się dwa domki pod wynajem i trzy miejsca parkingowe. Ze względów bezpieczeństwa obiekt jest monitorowany cała dobę.

 

2.

Wynajmujący zobowiązuje się do oddania w najem, w terminie określonym w § 1, domku dla maksymalnej liczby 8 osób a Najemca do terminowego odbioru określonego w § 1 jako pierwszy dzień pobytu oraz zwrotu w terminie określonym w §1 jako ostatni dzień pobytu, a w ciągu 24 godzin od złożenia rezerwacji. Zadatek podlega bezpłatnemu zwrotowi w terminie do 6o dni przed przyjazdem. Zadatek za święta , Sylwestra nie podlega zwrotowi. Jeśli zdecydują się Państwo przerwać pobyt w Smyrkowym Domu wcześniej, nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani jej obniżenie.

 

3.

Cena wynajmu wynosi ……zł za dobę za dom . Kwota należna za okres najmu będzie uiszczona w całości najpóźniej w chwili objęcia domku przez Najemcę.

4.

Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Najemca nie może dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń i jego otoczenia, nie mogą być, w dniu odbioru przez Wynajmującego, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim był domek przekazany Najemcy.

 

5.

Najemca nie może, użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż określona w § 2 może być w domku wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po uzgodnieniu warunków określonych w § 3.

 

6.

Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku . Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz domku, podczas całego okresu trwania wynajmu, należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę. W domku znajdują się inteligentne czujki w razie nie przestrzegania przepisów dotyczących palenia papierosów lub zadymienia pomieszczeń właściciel zostanie o tym fakcie poinformowany. Przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. W domu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00. Organizowanie głośnych imprez jest zabronione.

Zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych, czajników, kuchenek i innych urządzeń podobnych nie stanowiących  wyposażenia domków. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów itp. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin

 

7.

Najemca może zabierać ze sobą do domku zwierzęta domowe (psy, koty, itp.) pod warunkiem ponoszenia odpowiedzialności za nie i sprzątania po nich.

 

8.

Najemca, w chwili odbioru domku, jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości ….100 .. zł.

 

9.

Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi Najemcy niezwłocznie po oddaniu domku , w części niewykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w domku i jego wyposażeniu powstałych w trakcie wynajmu, zwłaszcza uchybieniom treści § § 4, 5, 6, 7 (w tym palenie tytoniu wewnątrz domku). Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu zwrotu domku.

 

10.

Najemca, tytułem zadatku, uiści na adres podany przez Wynajmującego kwotę w wysokości 30% całkowitej kwoty wynajmu

 

11.


Niniejsza umowa dochodzi do skutku pod warunkiem otrzymania przez Wynajmującego kwoty zadatku w wysokości określonej w § 10 oraz dokładnie wypełnionego i podpisanego egzemplarza umowy.

12.


Rezygnacja z wynajmu (bez względu na przyczynę), lub nieodebranie przez Najemcę domku w ciągu 24 godzin od terminu określonego w § 2, uważa się za odstąpienie Najemcy od niniejszej umowy.
Wpłacony zadatek w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi.

 13.


W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 14.


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze stron.