Regulamin pobytu w Smyrkowym Domu i Kurnej Chacie.

58-520 Janowice Wielkie ul: Mikołaja Reja 14

tel.: 665062006, 603363976

Warunki

§ 1.

 • Wynajmujący zwykli do wynajęcia domu na okres- zgodnie z ustaleniami. Doba zaczyna się o godz. 16.00 i trwa do godziny 11.00.

 • Teren Smyrkowy Obiekt jest ogrodzony.

 • Na działce mieszczą się dwa domki na wynajem. Smyrkowy Dom i Kurna Chata.

 • Teren jest monitorowany.

 • Balia i plac zabaw dla dwóch domków.

§ 2.

 • Wynajmujący zają do oddania w najem, w terminie w
  § 1, obiektów, a Najemca do terminowego odbioru w § 1 jako pierwszy dzień pobytu oraz zwrotu

  w terminie określonym w §1 jako dzień pobytu, a strony do uiszczenia opłaty za oraz wynajem w kaucjeniai gwarancyjnej zgodnie z ustaleniami.

 • Przekazanie i odbiór oraz nadzór nad realizacją warunków umowy sprawował wynajmujący, bądź osoba posiadająca do tego upoważnienia.

§ 3.

 • Najemca zobowiązuje się opłacić kwotę należną za okres najmu w całości, wraz z kaucją gwarancyjną, najpóźniej 3 dni przed terminem wskazanym w § 1 jako pierwszy dzień przyjazdu Najemcę (decyduje dane wpływ środków na wskazany rachunek bankowy), chyba, że ustalono inaczej. Najemca, wnosi kaucję gwarancyjną w wysokości 600 zł lub 400 zł (Kurna Chata), wraz z płatnością za pobyt, chyba strony, strony postanowią inaczej.

§ 4.

 • Najemca zobowiązany jest przydomek zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Najemca może nie zrobić zmiany podają wnętrza. Stan techniczny urządzeń urządzeń i wyposażenia oraz estetyka jego otoczenia, nie może być, w dniu odbioru przez Wynajmującego, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w stanie w stanie był domek przekazany Najemcy.

§ 5.

 • Najemca może nie, użyczać albo od domku w podnajem innym osobom. Większa liczba osób z § 2 może w domku wyłącznie za Wynajmującego, po uzgodnieniu warunków określonych w § 3.

§ 6.

 • Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku . Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz domku, podczas całego okresu trwania wynajmu, należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych i porządkowych obciążają w całości Najemcę. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00. Organizowanie głośnych imprez jest zabronione.

 • Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych, czajników, kuchenek i innych urządzeń podobnych nie stanowiących wyposażenia domków. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin

§ 7.

 • Najemca nie może zabierać ze sobą do domku zwierząt domowych.

§ 8.

 • Najemca zobowiązany jest używać obiektu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Najemca nie może dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń obiektu i jego otoczenia oraz urządzeń zewnętrznych, nie mogą być, w dniu odbioru przez Wynajmującego, w stanie gorszym w stosunku do stanu, w jakim był obiekt przekazana Najemcy (z wyłączeniem zużycia w trakcie normalnej eksploatacji).

 • Wszelkie uszkodzenia i usterki należy zgłaszać na bieżąco, w trakcie pobytu.

 • Stan obiektu będzie zweryfikowany i oceniony podczas sprzątania obiektu po jego zdaniu przez Najemcę, jednak nie później niż 3 dni od ostatniego dnia pobytu wskazanego w § 1. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości zostaną udokumentowane (zdjęcia, opis). Dokumentacja zostanie przekazana najemcy, celem wyjaśnienia. W takiej sytuacji Wynajmujący może wstrzymać zwrot kaucji lub jej części do czasu wyjaśnienia kwestii dot. szkód.

§ 9.

 • Wynajmujący zwraca kaucję do 3 dni od zakończenia pobytu w obiekcie na rachunek lub kartę,
  z których została dokonana płatność, w części niewykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód

  w obiekcie i jej wyposażeniu, powstałych w trakcie wynajmu. Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, najpóźniej w dniu oddania obiektu, chyba, że strony postanowią inaczej.

§ 10.

 • Częścią niniejszej umowy jest: Regulamin Smyrkowy Dom i Kurna Chata (PDF) oraz Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

 • Wynajmujący przez dokonanie wpłaty ceny pobytu (całkowitej lub częściowej – zadatku) oświadcza, że:

 • akceptuje niniejszą umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie,

 • posiada pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy oraz do dokonywania jej zmian, udzielone przez pozostałych uczestników,

 • przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z Regulamin , stanowiącym integralną część niniejszej umowy i zobowiązuje się do jego przestrzegania,

 • przyjmuje do wiadomości, że w przypadku załamania zapisów Regulaminu , Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług bez zwrotu kwoty za niewykorzystaną część pobytu,

 • został poinformowany, że administratorem danych osobowych w celu obsługi i wykonania umowy jest Smyrkowy Dom , Kurna Chata ,ul: Mikołaja Reja 14 ,58-520 Janowice Wielkie oraz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz, że posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 • zobowiązuje się poinformować i przekazać wszystkim pozostałym Gościom treść Regulaminu przyjmuje odpowiedzialność za jego stosowanie przez te osoby,

 • zobowiązuje się uiścić pełną cenę pobytu za najem obiektu zgodnie z ustalonymi warunkami
  i terminami,

 • chce, aby niniejsza umowa była obsługiwana elektronicznie, odzwierzęc na przekazywanie drogą elektroniczną (mailowo lub telefonicznie) informacje i niezbędne dokumenty do zawarcia i wykonania umowy.

§ 11.

 • Rezygnacja z wynajmu (bez względu na przyczynę), lub nieodebranie Najemca przez domku w ciągu 24 godzin od terminu określonego w § 2, przy za odstąpienie Najemcy od niniejszej umowy.

 • Wpłacona kwota w żadnym przypadku nie zwrotowi.

§ 12.

 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają przepisy przepisy Kodeks Cywilny.

§ 13.

 • Umowa sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach.